🎥 اردوغان: بهای جنگ هسته ای فاجعه بار است. ما حتی نباید به آن فکر کنیم، چه رسد به اینکه در مورد آن صحبت کنیم.

23


🎥 اردوغان: بهای جنگ هسته ای فاجعه بار است. ما حتی نباید به آن فکر کنیم، چه رسد به اینکه در مورد آن صحبت کنیم.


🔹رئیس جمهور ترکیه: که من پوتین را می شناسم، اگر چیزی در ذهن داشته باشد، آن را انجام می دهد و چنین وضعیتی وجود دارد.
🔸به همین دلیل، من به گفتگوی ما در ۲۹ سپتامبر اهمیت زیادی می دهم.
🔹امیدوارم این موضوع را در جایی که به آن رسیده رها کنیم و به سمت دیپلماسی برویم.
🔸بهای گذار به جنگ هسته ای فاجعه بار است.
🔹ما حتی نباید به آن فکر کنیم، چه رسد به اینکه در مورد آن صحبت کنیم.
🔸حل این موضوع از طریق دیپلماسی صحیح ترین گام خواهد بود.

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY