🔥در ملک غصبی ایرانیان تکیه زده ای و برای ملت ایران دسیسه چینی می کنی؟

28


🔥در ملک غصبی ایرانیان تکیه زده ای و برای ملت ایران دسیسه چینی می کنی؟


🚨ما ذره ای از حق پایمال شده‌ی پدرانمان کوتاه نخواهیم آمد، وحوشی که جلوی سفارت ملت ایران فرستاده ای بزودی مجبور خواهند شد به دنبال کارت ملی ایرانی باشند.

🚨 این پیام مستقیم برای شما است، جناب استاندار خودخوانده استان آذربایجان شمالی
تکرار می کنیم: ««استاندار خودخوانده استان آذربایجان شمالی…»»

🇮🇷نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷https://t.me/Nirouhaye_mosallah312