@caucasusstorm

33


@caucasusstorm


وزارت دفاع جمهوری ارمنستان:
روند همکاری نظامی-فنی با فدراسیون روسیه بر اساس توافق نامه های منعقد شده در حال انجام است.👇👇👇

کانال تلگرامی طوفان در قفقاز 🇮🇷🇦🇲
به ما بپیوندید.

https://t.me/caucasusstorm