🔴هشدار: خطر جنگ داخلی در ایران!

22


🔴هشدار: خطر جنگ داخلی در ایران!


🔹سرازیر شدن تروریست ها از مرزها به کشور به بهانه مهسا امینی

🇮🇷نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷https://t.me/Nirouhaye_mosallah312