#ایرانیان_ارمنستان

27


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ سیاستمداران #ترکیه بیانیه جدیدی صادر کردند آذربایجان اغلب و به طور موثر از هواپیماهای بدون سرنشین هاروپ کامیکازه ساخت اسرائیل علیه #ارمنستان استفاده می کرد

✅ ایران نباید پهپادهای کامیکازه SHADED-136 خود را به #ارمنستان عرضه کند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia