داریوش الهیاری با پوستر تئاتر “بیماری خانواده میم” جایزه ویژه وزارت فرهنگ ارمنستان را در اولین جشنواره بین المللی پوستر تئاتر به خود اختصاص داد.

24


داریوش الهیاری با پوستر تئاتر “بیماری خانواده میم” جایزه ویژه وزارت فرهنگ ارمنستان را در اولین جشنواره بین المللی پوستر تئاتر به خود اختصاص داد.