رسول‌ حق جو با پوستر “مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ” جایزه بهترین پوستر اولین جشنواره بین‌المللی پوستر تئاتر سوندوکیان را به خود اختصاص داد.

29


رسول‌ حق جو با پوستر “مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ” جایزه بهترین پوستر اولین جشنواره بین‌المللی پوستر تئاتر سوندوکیان را به خود اختصاص داد.