#ایرانیان_ارمنستان

14

#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نرخ مهاجرت نیروی کار از ارمنستان در سال جاری کاهش یافته است

✅ وهان کروبیان وزیر اقتصاد به خبرنگاران گفت در سال 2022، 20000 مهاجر کارگری کمتر کشور را ترک کردند در همان زمان حدود 50 هزار #ارمنی وارد کشور شدند یا به کشور بازگشتند، همین تعداد روس نیز وارد شدند

✅ سالانه حدود 80 هزار شهروند #ارمنستان را برای کار ترک می کنند که بیش از 90 درصد آنها به #روسیه می روند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia