🔴 توازن قوا تضمین صلح بین ارمنستان و آذربایجان است

3


🔴 توازن قوا تضمین صلح بین ارمنستان و آذربایجان است


👈 خسرو هاروطونیان نخست وزیر اسبق ارمنستان

🔸️ فرمول مهم در موضوع آرتساخ عبارت زير است: «درگيری حل نشده است.»

🔸️ اين رويکرد توسط بازيگران سياسی با نفوذ نظیر آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه نيز پشتيبانی می شود.  خواست ارمنستان از بازيگران یاد شده بايد اين باشد که آقای ميشل، آقای بايدن درگيری حل نشده است.آيا مردم می توانند اين مصوبه را از مقامات فعلی ارمنستان مطالبه کنند؟ فکر می کنم، بله.»

🔸️ در شرايط کنونی نمی توان بر اساس اصل «به جان پدرم، قول می دهم» بين کشورهای دشمن صلح برقرار کرد. تنها يک فرمول برای صلح وجود دارد و آن هم توازن نيروهاست، به گونه ای که برای هيچ يک از طرفين سودی نداشته باشد که به طور يکجانبه از طريق نظامی به منفعت برسند. امروزه چنين نسبتی وجود ندارد. با واگذاری آرتساخ و امضای يک معاهده صلح، خود را در حوزه ديگری با اثرات بسيار بلندمدت و مخرب خواهيم ديد.»

👈 منبع:
https://hayeli.am/?p=695040&l=am
👈 ترجمه: موسسه ترجمه و تحقیق هور
✅ وب سایت موسسه هور:
hoosk.ir
✅ اینستاگرام موسسه هور
https://www.instagram.com/hoosk.ir/