آماده سازی برای «دفاع از شبه جزیره» در کریمه آغاز شده است

12


سرگئی آکسیونوف، رئیس این منطقه گفت: در کریمه ضمیمه شده توسط روسیه برای دفاع از شبه جزیره، کارهای تقویتی در حال انجام است.

وی در عین حال تاکید کرد که “اقدامات امنیتی اصلی کریمه” باید از طریق اقدامات “اجرا شده در قلمرو منطقه خرسون” محقق شود.

بی بی سی می نویسد که استحکامات تقویت توانایی رزمی نیروها با کمک سازه های مهندسی است: سنگرها، موانع و ساختمان های دیگر.

Source link