سیاوش نوروزوف نماینده مجلس آذربایجان:

156


سیاوش نوروزوف نماینده مجلس آذربایجان:


‼️ رئیس جمهور الهام علی اف تنها فردی است که تصویر او پس از امضای معاهده ترکمنچای روی دیوارهای یکی از شهرهای کلیدی ایران دیده می شود. الهام علی اف پس از امیر تیمور و شاه اسماعیل صفوی تنها کسی است که او را “فاتح قره باغ” می نامیدند. من به برادران جنوبی خود متوسل می شوم و می خواهم بگویم که این فتح تنها با قره باغ پایان نخواهد یافت.»

https://t.me/mutaliatazerb