🇦🇿فضائل آقاملی نماینده مجلس:

57

🇦🇿فضائل آقاملی نماینده مجلس:


نهضت آزادی در آذربایجان جنوبی آغاز شده است. آنها برای استقرار استقلال خود تلاش می کنند.

ما باید با نوشته ها و سخنرانی ها از نهضت آزادی آنها حمایت کنیم. علاوه بر این، 10-15 منات میلیون از بودجه به وزارت آموزش و پرورش برای مطالبات آذربایجانی های جنوبی اختصاص داده شود

https://t.me/mutaliatazerb