🇦🇿🇮🇱 با حمایت اسرائیل، مرکز امنیت سایبری به زودی شروع به کار می کند.

13

🇦🇿🇮🇱 با حمایت اسرائیل، مرکز امنیت سایبری به زودی شروع به کار می کند.


به زودی مرکز امنیت سایبری با حمایت اسرائیل در آذربایجان افتتاح می شود و متخصصان و مربیان در زمینه فناوری اطلاعات را آموزش می دهد.

رشاد نبی اف، وزیر توسعه دیجیتال و توسعه دیجیتال گفت: تصمیمی در مورد ایجاد مرکزی وجود دارد که متخصصان و مربیان بسیار ماهر را در 3 سال آینده به بازار آذربایجان آزاد خواهد کرد و کار این مرکز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. حمل و نقل.

https://t.me/mutaliatazerb