بلنت ارسوی همجنس‌باز هفتاد ساله و دوست اردوغان

13


بلنت ارسوی همجنس‌باز هفتاد ساله و دوست اردوغان


این مردک الان تو باکو است و شعار می دهد و می گوید که ما یک ملت دو دولت هستیم
ای خدا… ما را ببخش که این همجنس‌باز پیر هم ما را این جور به سخره می گیرد