جعفر حسین زاده، رئیس هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در ناتو، استوارنامه خود را به ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو تقدیم کرد.

3


جعفر حسین زاده، رئیس هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در ناتو، استوارنامه خود را به ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو تقدیم کرد.