گزارش سایت پانوراما از توفیق فیلم های ایرانی در پنجمین جشنواره فیلم های کوتاه و دانشجوئی ایروان

3

گزارش سایت پانوراما از توفیق فیلم های ایرانی در پنجمین جشنواره فیلم های کوتاه و دانشجوئی ایروان


https://www.panorama.am/am/news/2022/11/22/%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%AB%D5%B6%D5%B8/2758882