كنفرانس كميته هاي اروپايي ARF ارمني دات كار خود را در بروکسل آغاز کرد

31


در سال 2022 توسط دفتر اروپایی ARF Armenian Dat سازماندهی شد. در 3 دسامبر، کنفرانس کمیسیون‌های ارمنی دات ارمنی ARF کار خود را در بروکسل آغاز کرد که در آن نمایندگان کمیسیون‌های ارمنستان دات که در حدود ده کشور اتحادیه اروپا و بریتانیای کبیر فعالیت می‌کردند و نمایندگان دفتر مرکزی ارمنستان در آن حضور داشتند. دات شرکت کرد در طول این کنفرانس، اولویت های سیاسی و جهت گیری های اصلی فعالیت های دفتر ارمنستان دات اروپا و همچنین کمیسیون های فعال در کشورهای مختلف موضوع بحث خواهد بود. موضوعات درج شده در دستور کار به حفاظت از منافع ارمنستان در کشورهای اروپایی، تامین امنیت جمهوری ارمنستان با ابزار دیپلماسی عمومی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ اشاره دارد.

دفتر مرکزی امور ارامنه دفتر ARF

Source link