احمد اوبالی رئیس کانال تجزیه طلب و ضد اسلامی گوناز تی وی که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد،از پل خدافرین در کنار مرز ایران دیدار کرد.

35


احمد اوبالی رئیس کانال تجزیه طلب و ضد اسلامی گوناز تی وی که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد،از پل خدافرین در کنار مرز ایران دیدار کرد.


مدتی است پل خدافرین به محلی برای ارسال پیام های منفی از طرف جمهوری آذربایجان تبدیل شده است.

@Aran_Azerbaijan