الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان با ایگور لویتین، دستیار رییس‌جمهور روسیه دیدار کرد

30


الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان با ایگور لویتین، دستیار رییس‌جمهور روسیه دیدار کرد


آنها در مورد مسائل دوجانبه و منطقه ای مرتبط با حمل و نقل، ترانزیت، لجستیک و همچنین گسترش قابلیت های کریدور حمل و نقل شمال-جنوب و کریدور زنگزور گفتگو کردند

https://t.me/mutaliatazerb