حلوصی آکار وارد آذربایجان شد.

27


حلوصی آکار وارد آذربایجان شد.


رئیس وزارت دفاع ترکیه رزمایش نیروهای ویژه آذربایجان و ترکیه را مشاهده خواهد کرد.

https://t.me/mutaliatazerb