🔴 اين بيم وجود دارد که آذربايجان يا «دالان لاچین» را ببندد يا در آنجا ايست بازرسی ايجاد کند.

43


🔴 اين بيم وجود دارد که آذربايجان يا «دالان لاچین» را ببندد يا در آنجا ايست بازرسی ايجاد کند.


🔸️ تيگران آبراهاميان، دبیر فراکسيون «مفتخرم» در پارلمان ارمنستان می نويسد: دولت ارمنستان در روزهای اخير درباره عميق‌تر شدن مشکل پيرامون «دالان لاچين» صحبت می‌کند، به‌ ويژه اين نگرانی وجود دارد که آذربايجان يا آن را ببندد يا يک ايست بازرسی در آنجا قرار دهد.
🔻