كميته بين المللي صليب سرخ دارو و ساير ملزومات ارائه شده از سوي وزارت بهداشت را به آرتساخ منتقل كرد.

65


کامیون کمیته بین المللی صلیب سرخ، دارو و سایر ملزومات را از ارمنستان حمل کرد که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای امکانات پزشکی آرتساخ تهیه شده بود. این خبر را زارا آماتونی، مسئول برنامه های ارتباطی هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری آرم پرس اعلام کرد. «این بار به صلیب سرخ نیست. ما فقط حمل و نقل ایمن را تضمین کردیم.”

Source link