📽ببینید: کنایه فلسفی مجری شبکه سحر به ژورنالیسم به اصطلاح آذربایجان

5


📽ببینید: کنایه فلسفی مجری شبکه سحر به ژورنالیسم به اصطلاح آذربایجان


مفاهیمی مانند فرهنگ و تمدن آذربایجان در جمهوری آذربایجان، در دوره تزار و شوروی با مشت آهنین اختراع شده است. هنوز هم رد آن مشت باقی مانده است. هر چیزی که در آنجا به اسم فرهنگ اذربایجان، ژورنالیسم آذربایجان و… تحویل مردم داده اند بر اساس ریشه های «ضدایرانی» بوده است. اصلا شگفت آور نیست.
کسیکه ریشه اش را بریده اند چه فرقی میکند که دست و پا داشته باشد یا نه.
وقتی که ژورنالیسم آذربایجانی از بطن مفهوم «انسان شورویایی» متولد شود و به توران برسد، بدیهی است که از تلاویو سر در بیاورد.

@IR_Azariha