از سخنان الهام علی اف:

14

از سخنان الهام علی اف:


“نیروهای کماندویی ما کاملاً تشکیل شده اند و به یک ساختار نظامی بسیار قدرتمند تبدیل شده اند. و این روند ادامه دارد. تشکیلات جدید ایجاد خواهد شد. تعداد آنها دائماً افزایش خواهد یافت. نیروهای ویژه ما که بار سنگین جنگ را متحمل شدند، ما تعداد آنها را افزایش داده ایم. در سالهای اخیر تعداد نیروهای ویژه نیروهای انفرادی مانند نیروهای مرزی، نیروهای داخلی و نیروهای امنیتی دولتی, تعداد تفنگداران دریایی نیز چندین برابر شده است. .”

https://t.me/mutaliatazerb