الهام علی اف:

5

الهام علی اف:


“اگر ببینیم که در معرض خطر جدی هستیم، فورا این تهدید را خنثی خواهیم کرد. صرف نظر از اینکه این خطر از کجا بوجود آمده است. در خاک ما یا فراتر از مرزهای ما. این حق مشروع ما است.”
https://t.me/mutaliatazerb