#ایرانیان_ارمنستان

59


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ وهاگن خاچاتوریان در یک سفر کاری وارد استونی شد رئیس جمهور #ارمنستان در آنجا قرار است با آلار کاریس رئیس جمهور استونی و همچنین با نخست وزیر، رئیس پارلمان و دیگر مقامات این کشور دیدار کند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia