#ایرانیان_ارمنستان

31


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ رکورد تردد مسافر در فرودگاه های #ارمنستان “زوارتنوتس” و “شیراک” در سال 2022 بیش از 3.7 میلیون نفر

✅ آرمن سیمونیان از این تعداد، 1.4 میلیون از خطوط هوایی #روسیه، کمی بیش از 900 هزار نفر #ارمنستان و 1.3 میلیون مسافر از خطوط هوایی سایر کشورها استفاده می کنند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia