#ایرانیان_ارمنستان

70


#ایرانیان_ارمنستان


✅ ارمنستان فرصت های شغلی را برای اتباع خارجی گسترش و راحت میکند

🟢 خارجی ها تنها در صورتی می توانند به صورت قانونی در کشور ارمنستان کار کنند که یک سازمان خارجی نمایندگی خود را در #ارمنستان معرفی کند

🟢 گئورگ پاپویان پیشنهاد میشود این محدودیت از قانون حذف شود و به اتباع خارجی اجازه داده شود در شعب شرکت های خارجی نیز کار کنند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia