واقعیت برخی مدارس جمهوری آذربایجان.

5


واقعیت برخی مدارس جمهوری آذربایجان.


سالها است که در کتب مدارس جمهوری آذربایجان روحیه ضد ایرانی و پان‌ترکی تبلیغ می شود.
در عکس دانش آموزان یکی از مدارس علامت گرگ خاکستری نشان می دهند.

https://t.me/mutaliatazerb