🔻رحیم شالی یف فعال و روزنامه نگار تالش باکو در پاسخ به یک مزدور الهام علی اف استاندار باکو  که ادعا دارد هیچ یک از ملل ساکن باکو تحت ستم نیستند:

29


🔻رحیم شالی یف فعال و روزنامه نگار تالش باکو در پاسخ به یک مزدور الهام علی اف استاندار باکو  که ادعا دارد هیچ یک از ملل ساکن باکو تحت ستم نیستند:


▪️من یک تالش هستم و {با زندگی تحت حکومت باکو}مشکل دارم.
دولت باکو دو فعال تالشی به نام‌های نوروزعلی ممدوف و فخرالدین عباسوف را کشت. حکومت پدر و عمویم را هم کشت.

‎🆔 @IR_Azariha