🔻گنده گویی جدید الهام علیف : دهلیز زنگزور در توافق اصلی با ارمنستان نبود آن را من اضافه کردم و این ابداع من در ادبیات ژئوپولیتیکی بود. هیچ چیزی نمی‌تواند ما را متوقف کند.

13


🔻گنده گویی جدید الهام علیف : دهلیز زنگزور در توافق اصلی با ارمنستان نبود آن را من اضافه کردم و این ابداع من در ادبیات ژئوپولیتیکی بود. هیچ چیزی نمی‌تواند ما را متوقف کند.


#سوءتفاهم

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb