فرمانده سپاه دوم ارتش از سمت خود برکنار می شود

59


به اخبار مشخص شد که فرمانده سپاه دوم ارتش در رابطه با آتش سوزی از سمت خود برکنار می شود. رئیس سازمان آتش نشانی نیروهای مسلح نیز از سمت خود برکنار می شود.

Source link