برای یک شهروند شایسته آرتساخ، دستکاری کمک های ارائه شده و استفاده از آن به عنوان صحنه ترحم حداقل تحقیرآمیز تلقی می شود. HRD

45


گغام استپانیان HRD Artsakh نوشت:

از اینکه در سخت ترین شرایط بشردوستانه، ساختارهای مختلف، از جمله نمایندگان نیروهای حافظ صلح روسیه، به مردم از جمله زنان باردار و کودکان کمک می کنند، استقبال می شود.

با این حال، تیراندازی به افراد به ویژه کودکان را با صورت باز و پخش عکس ها غیرقابل قبول می دانم. دستکاری کمک های ارائه شده و استفاده از آن به عنوان صحنه ترحم برای یک شهروند آبرومند آرتساخ حداقل تحقیرآمیز تلقی می شود که در این زمینه شکایات زیادی نیز به نهاد حقوق بشر ارائه شده است.

من از همه سازمان‌های امدادی و افراد می‌خواهم که به حق حریم خصوصی و کرامت مردم احترام بگذارند و از اشتراک‌گذاری اینگونه عکس‌ها خودداری کنند.

Source link