حکمت حاجی اف با مقامات بلندپایه وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرد

8


حکمت حاجی اف با مقامات بلندپایه وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرد


مختار ممدوف سفیر آذربایجان در اسرائیل نیز در این نشست شرکت داشت.

https://t.me/mutaliatazerb