خط ترانزیت شمال و جنوب که از آذربایجان عبور میکند بدون ایجاد قدرت بازدارندگی در قفقاز همیشه اهرم فشار و عامل گروکشی رژیم صهیونیستی الهام علی‌اف در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

11

خط ترانزیت شمال و جنوب که از آذربایجان عبور میکند بدون ایجاد قدرت بازدارندگی در قفقاز همیشه اهرم فشار و عامل گروکشی رژیم صهیونیستی الهام علی‌اف در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


این گروگانگیری اقتصادی همیشه یکی از بهانه‌های اصلی بعضی از لابی‌ها برای انفعال در مقابل عملکرد رژیم باکو بوده است که بعد از سی سال وضع موجود را در آذربایجان و قفقاز رقم زده و نتیجه‌ای جز از دست رفتن جایگاه واقعی و پایگاه مردمی جمهوری اسلامی، از بین رفتن تمامی فرصتهای بازدارنده، قدرت گرفتن و استقرار تروریست‌ها در آذربایجان و قفقاز برای ایران نداشته است.

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb

#حسینیون