یک میلیارد دلار از وجوهی که یعقوب ایوبوف معاون اول نخست وزیر آذربایجان از کشور خارج و به نام پسرش در بانکی در ریگا پایتخت لتونی واریز کرده بود مسدود شده است.

12


یک میلیارد دلار از وجوهی که یعقوب ایوبوف معاون اول نخست وزیر آذربایجان از کشور خارج و به نام پسرش در بانکی در ریگا پایتخت لتونی واریز کرده بود مسدود شده است.


https://t.me/mutaliatazerb