یک میلیارد دلار از وجوهی که یعقوب ایوبوف معاون اول نخست وزیر آذربایجان از کشور خارج و به نام پسرش در بانکی در ریگا پایتخت لتونی واریز کرده بود مسدود شده است.

129


یک میلیارد دلار از وجوهی که یعقوب ایوبوف معاون اول نخست وزیر آذربایجان از کشور خارج و به نام پسرش در بانکی در ریگا پایتخت لتونی واریز کرده بود مسدود شده است.


https://t.me/mutaliatazerb