🔴 پارلمان اروپا ضمن محکومیت شدید انسداد کریدور لاچین توسط جمهوری آذربایجان، خواستار بازگشایی فوری این کریدور و برقراری تردد آزاد در آن شد

8


🔴 پارلمان اروپا ضمن محکومیت شدید انسداد کریدور لاچین توسط جمهوری آذربایجان، خواستار بازگشایی فوری این کریدور و برقراری تردد آزاد در آن شد


telegram.me/araxnews