«بچه های قوی قوی آرتساخ» آندره عکسی از کودکان آرتساخ منتشر کرد – اخبار ارمنستان

14


آندره خواننده با انتشار عکسی از بچه های آرتساخی در قسمت «استوری» صفحه اینستاگرامش نوشت: “پسران قوی آرتساخی قوی. بدون گاز، قطعی برق، دارو و غذای لازم. آرتساخ که دروازه ورود به جهان ارمنی شده است، 44 روز است که در محاصره است.

خواننده اولیه آوه با اشاره به آتش سوزی در یگان نظامی واقع در حریم روستای ازات از توابع گغارکونیک خاطر نشان کرد. «سورمالو برای فراموشی تسلیم بردزور و آغاونو منفجر شد و این انفجار غیرانسانی برای اجرای نقشه توطئه آمیز دیگری انجام شد. آندره نوشت مرگ بر خائنان و سپس هشتگ مرگ بر خائنان را اضافه کرد.

Source link