🔴 رای دیوان بین المللی لاهه علیه جمهوری باکو

28


🔴 رای دیوان بین المللی لاهه علیه جمهوری باکو


♦️ دیوان دادگستری بین المللی بر دعوای ارمنستان علیه مافیای باکو صحه گذاشت و رای به محکومیت باکو داد و  به جمهوری باکو دستور داد گذرگاه «لاچین» را باز کند و عبور و مرور را آزاد بگذارد. در ضمن دعوای ساختگی باکو علیه ارمنستان را به اتفاق آراء (هیات قضات مشتمل بر ۱۵ قاضی از کشورها و قاره های مختلف) مردود شمرد.