🔻 وزیردفاع ارمنستان با سفیر آمریکا(در ایروان) درباره وضعیت مرز(ارمنستان) با جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

25


🔻 وزیردفاع ارمنستان با سفیر آمریکا(در ایروان) درباره وضعیت مرز(ارمنستان) با جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.


مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb