حضور ناظران اتحادیه اروپا برنامه های تهاجم علی اف را محدود می کند. آشوت ملیکیان

31

فیلم های:
جامعه

حضور ناظران اتحادیه اروپا برنامه های تهاجم علی اف را محدود می کند. آشوت ملیکیان (فیلم)

کمیته حمایت از آزادی بیان برنامه «تک گویی برای همه» را ارائه می کند.

باکو، کرملین و اپوزیسیون رادیکال ارمنی مخالف ماموریت اتحادیه اروپا هستند.

در این زمینه، لفاظی هر سه یکسان است. اما ما باید با سپاسگزاری ناظران اروپایی را بپذیریم و درک کنیم که در حال حاضر استقرار آنها در ارمنستان تنها فرصت ما برای مهار تجاوز آذربایجان است.

Source link