سرویس کنترل دولتی کارهای انجام شده در سال 2022 را خلاصه کرد

33

سرویس کنترل دولتی کارهای انجام شده در سال 2022 را خلاصه کرد

رایزنی گسترده ای که خلاصه ای از کارهای انجام شده در سال 2022 در سرویس کنترل دولتی RA با مشارکت همه کارکنان انجام شد.

این جلسه به ریاست رومانوس پطروسیان، رئیس این سرویس برگزار شد. این گزارش ها توسط معاونان خدمات ارائه شد و شاخص های نتایج مختصری از مطالعات، پایش، تحلیل و ارزیابی ریسک انجام شده، آغاز و در حال انجام در سال 2022 توسط واحدهای ساختاری اصلی حرفه ای تحت هماهنگی آنها ارائه شد.

در سال 2022، اداره کنترل بخش حقوقی دولتی این سرویس، 3 مطالعه و 14 مشاهده انجام داد (در سال 2021، 5 مشاهده و 3 مطالعه) که طی آن مواردی از روند تدارکات، مدیریت ناکارآمد بودجه دولتی ثبت شد و همچنین آشکار شد. موارد عدم پاسخگویی به توصیه ها و نقض ماهیت دیگر.

در سال 2022، تخلفات ثبت شده توسط اداره نظارت دولتی – حقوقی این سرویس بالغ بر 11 میلیارد درام بوده است.

در سال 2022، اداره کنترل بخش اقتصادی خدمات، 6 مطالعه و 21 نظارت را انجام داد. لازم به ذکر است که نسبت به سال 2021 تعداد مشاهدات 17 مورد افزایش داشته است. در نتیجه فعالیت‌های کنترلی اجرا شده، تخلفات در دستگاه‌های اداری دولتی، در مؤسسات زیرمجموعه آنها ثبت شد. تخلفات ثبت شده توسط این اداره بالغ بر 8.45 میلیارد بوده است. AMD.

در سال 2022، وزارت ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک خدمات 13 نظارت و 195 تجزیه و تحلیل را انجام داد که در نتیجه آن خطرات احتمالی اجرای برنامه های سرمایه گذاری مصوب دولت، وابستگی متقابل احتمالی برخی از نهادهای تجاری برجسته شد. در تدارکات عمومی به عنوان برنده شناخته شد و تعدادی از مسائل مربوط به کنترل گمرکی توسط گمرک ثبت شد. در طول سال 2022، دولت تخلف 28.3 میلیون AMD را ثبت کرد.

در سال 2022، دپارتمان کنترل فرآیند تدارکات خدمات، 5 مطالعه، 19 نظارت، بیش از 3100 دعوتنامه رویه تدارکات را مورد نظارت قرار داد که در نتیجه 168 مشخصات فنی رویه تدارکات پیشنهاد شد که تغییر کند.

در سال 2021 نیز همین شاخص 2780 رویه تدارکاتی بود که در نتیجه آن پیشنهاد تغییر مشخصات فنی 122 رویه تدارکاتی داده شد. در نتیجه کنترل انجام شده در سال 2022، برای 20 نفر از مقامات اقدامات انضباطی اعمال شد. تخلفات ثبت شده در نتیجه اجرای عملکردهای کنترلی بالغ بر 2.18 میلیارد است. AMD:

در سال 2022، دپارتمان مدیریت سرزمینی و کنترل بخش‌های زیرساخت خدمات، 4 مطالعه و 51 نظارت را انجام داد (در سال 2021، 5 مطالعه، 2 نظارت وجود داشت). در نتیجه عملیات کنترلی انجام شده در سال 2022، این اداره 15,725,110,220 AMD و معادل 7,279 دلار آمریکا تخلف ثبت کرده است که از این میزان مبلغ 7,998,487 AMD و AMD معادل 7,279 دلار آمریکا به بودجه کشور بازگردانده شده است.

در سال 2022، اداره نظارت بر بخش اجتماعی خدمات، 8 مطالعه و 23 نظارت را انجام داد (در سال 2021، 1 مطالعه و 16 نظارت انجام شد). در نتیجه نظارت و بررسی های انجام شده در سال 1391، اداره کنترل سکتور اجتماعی 811 میلیون و 238 هزار و 733 فقره تخلف را ثبت کرده که از این میزان 112 میلیون و 732 هزار و 96 ریال از بودجه کشور وصول و 13 میلیون و 686 هزار و 480 تومان به شهروندان پرداخت شده است.

Source link