روند فراگیر در زمینه آموزش پیش دبستانی بر پایه های قوی تری قرار خواهد گرفت. ژانا آندراسیان

24


RA: دولت امروز در جلسه تصویب است اعطا شد پیش دبستانی آموزش و پرورش از تغییرات مقننه بسته ای که ایجاد به ترتیب کحاضرvi ملی مونتاژ.

این پروژه توسط ژانا آندراسیان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و تاکید کرد که با تغییرات پیشنهادی، فرآیند فراگیر در زمینه آموزش پیش دبستانی بر پایه های محکمی قرار می گیرد.

این به این معنی است که ما آموزش پیش دبستانی را برای همه فرزندانمان قابل دسترسی تر می کنیم که یکی از اهداف مهم برنامه دولت است. از شهریورماه سال جاری تامین مالی آموزش پیش دبستانی کودکان با نیازهای ویژه آموزشی را از بودجه دولتی آغاز کرده ایم و با این تغییر قانونی تمامی خدماتی که باید در تمامی شهرک ها در اختیار کودکان سنین پیش دبستانی قرار گیرد را مشخص کرده ایم. ژانا آندریاسیان گفت: ما همچنین در حال اجرای تغییرات مربوط به تعدیل های معقول و بودجه هدفمند هستیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سایر اصلاحات انجام شده در زمینه آموزش پیش دبستانی، گفت: در نتیجه تغییر قانونی که در سال گذشته اجرا شد، اصل پرداخت اضافه در این زمینه نیز اعمال خواهد شد. “من فکر می کنم از ماه مارس، کارمندان موسسات پیش دبستانی می توانند برای پاداش 30 تا 50 درصدی درخواست دهند که بر اساس طبقه بندی و با در نظر گرفتن ویژگی های کار آنها انجام می شود. تاکید می کنم کمک هزینه و کمک هزینه کارمندان اعم از موسسات فوق برنامه و پیش دبستانی از محل بودجه کشور تامین می شود. این حمایت اضافی برای تغییرات کیفی در این بخش است.”

لازم به ذکر است با توجه به تصمیمی که امروز اتخاذ شد، پیشنهاد می شود در آیین نامه ذیل قانون «آموزش و پرورش پیش دبستانی» الحاقات و تغییراتی صورت گیرد.

  • نیاز کودک به شرایط خاص آموزش و پرورش،
  • آموزش یک کارگر آموزشی یک موسسه آموزشی پیش دبستانی،
  • اخذ حق (گواهینامه) مدیریت موسسه آموزشی پیش دبستانی،
  • برنامه های آموزشی پیش دبستانی، از جمله صدور مجوز برای سازمان های ارائه دهنده خدمات پیش دبستانی.

انتظار می رود این اصلاحیه ها مسائل مربوط به سازماندهی آموزش کودکانی را که به شرایط ویژه آموزش و پرورش در سطح آموزشی پیش دبستانی نیاز دارند و همچنین ارائه خدمات حمایتی آموزشی-روانی تنظیم کند. این به ویژه در مورد توزیع روشن کارکردها و مسئولیت ها در سطوح مختلف، تعریف هدفمندتر نیاز به شرایط ویژه آموزشی و معرفی مکانیسم های ارزیابی است.

با توجه به تعدد گروه ها و سمت های مؤسسات آموزشی پیش دبستانی، با توجه به متفاوت بودن تعداد کارگران پرورشی، پیشنهاد می شود هر پنج سال یکبار الزام به آموزش اجباری مشخص شود.

دپارتمان روابط عمومی و اطلاعات RA KGSMS

Source link