بستگان سرباز پالیان پوقوسیان که در آتش سوزی جان باخت، بزرگراه گیومری – ایروان را مسدود کردند.

62


بستگان سرباز 19 ساله پالیان پوقوسیان که در آتش سوزی جان باخت، بزرگراه گیومری – ایروان را بستند. همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”– بستگان بزرگراه را بستند و خواستار ملاقات با وزیر دفاع سورن پاپیکیان شدند.

خانواده پوقوسیان ساکن در جامعه ازاتان منطقه شیراک در اسفند ماه سال 1392 منتظر بازگشت فرزند سرباز وظیفه خود بودند، اما آنطور که اولیای دم اعلام کردند ماه ها پس از این حادثه هیچ اطلاعی از رسیدگی به این پرونده در دست نیست. پس از مدتی پلیس موفق شد راه را باز کند، مشروط بر اینکه مسئولان مربوطه برای ملاقات با وزیر دفاع کمک کنند. والدین اطمینان می دهند که اگر تا یک هفته آینده این کار انجام نشود، اقدامات جدیدی انجام خواهند داد.

پالیان پوقوسیان در یکی از مواضع سیسیان در ارتفاع 3700 متری بر اثر آتش سوزی ناشی از اجاق گاز نصب شده در کاروانی که برای استراحت سربازان در نظر گرفته شده بود دچار سوختگی شد. او ابتدا به بیمارستان پادگان زنگزور و سپس به مرکز ملی سوختگی ایروان منتقل شد. 9 روز بعد پسر بر اثر سوختگی حرارتی درجه دو جان خود را از دست داد.

Source link