تقویم: 13 اسفند به آرامی سپری نشد

43

جامعه

تقویم: چهارم اسفند به آرامی نگذشت (فیلم)

در 4 مارس 2004، وازگن مانوکیان، رهبر NDU اعلام کرد که هیچ رهبری در اپوزیسیون وجود ندارد.

در آن زمان صحبت از تغییر حکومت با برنامه هایی بود تا «مردم بدانند که چه اتفاقی می افتد».

در 4 مارس 2005، مشاور رئیس جمهور رابرت کوچاریان در امور فساد، باگرات یسایان، اعلام کرد که در طول سال 2004 هیچ موردی از فساد یک مقام عالی رتبه در ارمنستان ثبت نشده است.

وقتی خبرنگاران تعجب کردند، مشاور پاسخ داد: آیا داده‌ها را دارید؟

Source link