نرخ بازپرداخت بدون تغییر باقی ماند

49


جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی کشور در تاریخ 23 اسفندماه سال جاری تشکیل و طی آن مقرر شد:

· نرخ بازپرداخت را بدون تغییر در 10.75٪ بگذارید.

· نرخ بهره رپو لومبارد ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری ارمنستان: 12.25%

· نرخ بهره وجوه وام گرفته شده از بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری ارمنستان: 9.25%.

Source link