تقویم: 17 مارس. دولت در نهایت از خواست مردم اطاعت خواهد کرد

31

جامعه

تقویم: 17 مارس. دولت در نهایت از خواست مردم اطاعت خواهد کرد (فیلم)

این روز در تاریخ که شما در آن زندگی کردید، اما برخی جزئیات از توجه شما دور ماند.

«A1+» این روز را در تاریخ معاصر ارمنستان ارائه می دهد.

حقایق شناخته شده و ناشناخته ای که تحولات مختلف را روشن می کند.

افراد مشهور و ناشناخته: 20 سال پیش، 10 سال پیش و امروز.

نمایش “تقویم” انتخاب “A1+” ارائه رویدادهای مختلف.

رویدادهای مهم از سال 91 تا به امروز از آرشیو +A1

Source link