دادستان با درخواست تجدیدنظر خواستار تعیین مجازات تکمیلی برای معاون سابق گلاگرک و سلب حق تصدی برخی سمت‌ها شد.

25


در بازه زمانی 3 آبان 1396 لغایت 31 شهریور 1390، RV با سمت قائم مقامی جمعیت گیولاگرک منطقه لری، اظهارنامه ای ارائه نکرده است.

به ویژه، با شروع رسیدگی کیفری در تاریخ 26 اردیبهشت 1391 در کمیته مبارزه با فساد، اطلاعاتی به دست آمد که معاون جامعه گیولگارک، ر.و.، عمداً ظرف 30 روز پس از درخواست، اظهارنامه مقرر در قانون را ارائه نکرده است. از مجازات اداری

در تاریخ 1 خرداد 1391 پرونده کیفری با صدور کیفرخواست به دادگاه بدوی منطقه لری ارسال شد.

در 10 فوریه 2023، دادگاه حکم مجرمیت را صادر کرد. RV بر اساس ماده 14.2 قسمت 1 قانون جزایی RA (عدم ارائه اظهارنامه عمدی به کمیسیون پیشگیری از فساد) مجرم شناخته شد و به جزای نقدی به مبلغ 680000 درام محکوم شد.

در تاریخ 25 اسفند 1392، دادستان نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظر نموده و تقاضای ابطال این حکم را صادر کرد.

علاوه بر جریمه تعیین شده، دادستان خواستار اعمال مجازات اضافی یعنی سلب حق تصدی برخی سمت ها شد.

روابط عمومی دادسرا

Source link