دمای هوا 3 تا 5 درجه افزایش می یابد

20

جامعه

دمای هوا 3 تا 5 درجه افزایش می یابد

در قلمرو جمهوری:

بعدازظهر 27 اسفندماه در برخی مناطق، 19 الی 20، 22 تا 23 در بیشتر مناطق بارش، در برخی نقاط مه پیش بینی می شود.

وزش باد از سمت شرق با سرعت 2-4 متر بر ثانیه.

دمای هوا در بعدازظهر 27 اسفند 3 تا 5 درجه افزایش می یابد.

در شهر ایروان:

در بعدازظهر 27 اسفند، شب 28 اسفند هوای بدون بارش پیش بینی می شود. در بعدازظهر 28 اسفندماه 96، 20 تا 23 بارش باران، احتمال مه نیز وجود دارد.

Source link