محاصره آرتساخ خلاف کرامت انسانی و قوانین بین المللی است. آرام اول

83

جامعه

محاصره آرتساخ خلاف کرامت انسانی و قوانین بین المللی است. آرام اول

امروز صدمین روز محاصره آرتساخ توسط آذربایجان است. ما نمی توانیم در مقابل بی تفاوتی جامعه جهانی و دوستان دور و نزدیکمان سکوت کنیم. در واقع محاصره 180000 نفری آرتساخ توسط آذری ها اقدامی غیرانسانی و مساوی با نسل کشی است. محکوم کردن و انتقاد کردن کافی نیست. لازم است گام های عملی برداشته شود و از حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ محافظت شود.

با این رویکرد، ما به عنوان کاتولیکوس کاخ بزرگ کیلیکیا، از یک سو به دفاع از محاکمه عادلانه آرتساخ ادامه دادیم و از یک سو قانون عادلانه را به مردم آرتساخ یادآوری کردیم و از سوی دیگر از دوستان خود خواستیم. کشورها عملا از محاکمه عادلانه مردم ما حمایت کنند.

با این رویکرد، در دیدار چند روز پیش خود با نخست وزیر یونان، سؤال مذکور را روشن کردیم. با همین رویکرد، صبح امروز وضعیت کنونی آرتساخ و حق تعیین سرنوشت را به رئیس جمهور تازه منتخب قبرس ارائه کردیم. رهبران ارشد یونان و قبرس که از دوستان قدیمی کلیسا و مردم ما هستند، قول دادند که موضوع آرتساخ را در نشست شورای اتحادیه اروپا در روزهای آینده مطرح کنند.

مسئله آرتساخ یک اولویت پانارمنی است. کاتولیکوس کاخ کبیر کیلیکیه همچنان با همین تعهد در کنار مردم آرتساخ خواهد ایستاد و یک محاکمه عادلانه برای مردم آرتساخ در چارچوب بین المللی را دنبال خواهد کرد.

“محاصره آرتساک خلاف کرامت انسانی و قوانین بین المللی است”

H.E. ARAM A. کاتولیک

Source link